Informacje ogólne

Charakterystyka studiów

Proponowane studia podyplomowe mają charakter innowacyjny i stanowią odpowiedź na potrzeby społeczeństwa starzejącego się.

Celem studiów jest przygotowanie do podjęcia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności opiekuńczej oraz animacyjnej, adresowanej do ludzi w wieku starszym.

Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i biomedycznych.

W toku studiów studenci poznają specyfikę i dynamikę procesu starzenia się, jego biologiczne, psychiczne i społeczne uwarunkowania oraz skutki, poznają specjalistyczne metody  pracy indywidualnej i grupowej z seniorami.

W rezultacie kształcenia  studenci uzyskują wiedzę  i umiejętności praktyczne m.in.
z zakresu:

  • działalności organizacyjnej
  • metodyki organizacji oddziaływań pomocowych, opiekuńczych, jak również współpracy z rodzinami osób starszych
  • komunikacji m.in.: formułowanie komunikatów pośrednich i bezpośrednich, zdolności empatyczne, wrażliwość i zrozumienia dla problemów ludzi starszych,  rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, współpraca z grupą, techniki negocjacji
    i mediacji.

Absolwent tej specjalności może prowadzić lub podejmować pracę w ośrodkach dziennej lub całodobowej opieki nad osobami starszymi, organizacjach pozarządowych, klubach, świetlicach, domach kultury czy w uniwersytetach III wieku, może również prowadzić lub podejmować pracę  w zakresie aktywizacji i opieki nad osobami starszymi w obszarze tworzenia przestrzeni dla ludzi starzejących się i starych, koncentrujących działania animacyjne, opiekuńcze, profilaktyczne, poradnicze służące poprawie jakości życia
i funkcjonowania osób starszych.

Zarówno wykłady jak i ćwiczenia prowadzone są przez uznanych specjalistów ze znaczących  polskich ośrodków akademickich i fundacji.

Studia są prowadzone w łącznym wymiarze 205 godzin:  120 godzin wykładów i 85 godzin ćwiczeń  i trwają dwa semestry. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w czasie zjazdów sobotnio – niedzielnych.