Program studiów

RAMOWY PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW GERONTOLOGIA SPOŁECZNA

Program studiów – wersja pdf do pobrania

Nazwa przedmiotu Wykład Ćwiczenia Punkty ECTS Forma zaliczenia i  nr semestru Osoba prowadząca zajęcia
1. Propedeutyka  andragogiki gerontologicznej 10 h 10 h 3 egzamin,  semestr I Dr Iwona Błaszczak
2. System opieki nad ludźmi starszymi 5 h 5 h 2 zaliczenie,  semestr I Dr Małgorzata H. Herudzińska
3. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z ludźmi starszymi 5 h 5 h 5 egzamin, semestr I Dr Iwona Błaszczak
4. Biopsychomedyczne aspekty starzenia się 10 h   4 egzamin, semestr I Prof. zw. n. med. Janusz Szymborski
4. Stereotypy wieku, płci i niepełnosprawności 10 h   2 zaliczenie,  semestr I Dr Mariusz Kosieradzki 
5. Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych i grupowych 10 h 5 h 3 egzamin,  semestr II Dr hab. Monika Podkowińska
6. Coaching w pracy z osobami starszymi   10 h 3 egzamin,  semestr II Dr hab. Joanna Truszkowska, UKSW
7. Ochrona prawna seniorów 10 h   3 zaliczenie,  semestr I Dr Izabela Podobas
8. Mediacje i negocjacje w pracy z seniorami 5 h 10 h 4 zaliczenie,  semestr I Dr Izabela Podobas
9. Rozwiązania służące aktywnemu starzeniu się w UE 5 h 5 h 3 egzamin, semestr II Dr Małgorzata H. Herudzińska
10. Warsztaty kompetencji kształcenia ustawicznego dorosłych 5 h 5 h 2 egzamin, semestr I Dr Iwona Błaszczak
11. Metodyka aktywizacji ludzi starszych 5 h 5 h 3 egzamin, semestr I Dr Iwona Błaszczak
12. Praca z rodziną osób starszych 5 h 5 h 2 zaliczenie, semestr II Dr Iwona Błaszczak
13. Nowoczesne techniki zarządzania domem opiekispołecznej 5 h 5 h 3 egzamin, semestr I Dr Izabela Niziałek
14. Organizacja przestrzeni użytkowej dla seniorów 5 h 5 h 3 egzamin, semestr II Prof. dr hab.  Piotr Beer
15. Podstawy żywienia osób starszych 5 h 5 h 3 zaliczenie, semestr II Dr Jacek Bujko
16. Metodyka aktywizacji fizycznej osób starszych   5 h 3 zaliczenie, semestr II Mgr fizjoterapii Monika Żdżyłowska
17. Zasady projektowania programów szkoleniowych dla osób starszych 5 h 5 h 3 egzamin, semestr I Dr hab. Włodzimierz Chojnacki
18. Projektowanie i diagnozowanie w pracy na rzecz seniorów 5 h 5 h 5 zaliczenie, semestr I i II Dr Barbara Post

Dr Emilia Paprzycka

19. Etyczne problemy pracy z osobami starszymi 5 h   2 egzamin, semestr I Dr hab. Krystyna Najder-Stefaniak
RAZEM 120 85 61    
Liczba godzin

(wykłady + ćwiczenia)

205      

 

Warunki ukończenia studiów:

  • Terminowe uiszczenie opłaty za studia
  • Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w programie studiów
  • Zaliczenie praktyk pedagogicznych
  • Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, stosownie do wymagań zawartych Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. z późń. zmianami w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2015 poz. 1264).