Rekrutacja

 

 

Z PRZYKROŚCIĄ INFORMUJEMY O BRAKU NABORU na studia w roku akademickim 2019/2020

Informacje o możliwości uruchomienia studiów: IV 2020 r.

 

 

Zasady naboru oraz szczegółowe warunki rekrutacji na studia podyplomowe:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Studia będą trwały dwa semestry. Zajęcia będą rozpoczynały się w semestrze zimowym  zgodnie z organizacją roku akademickiego 2018/2019 w uczelni .

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń i złożenia kompletnych dokumentów.

 Wymagane dokumenty:

  • Kwestionariusz osobowy Kandydata na studia
  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego

Minimalna liczba osób do uruchomienia edycji – 20

Dokumenty można składać w terminie od 16.07. 2018 r. do 30.09.2018 r. za pośrednictwem:

poczty tradycyjnej na adres lub osobiście (prośba o wcześniejszy kontakt telefoniczny):
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Społecznych bud. 4 pok. 7
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
z dopiskiem – studia podyplomowe Gerontologia społeczna

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje po łącznym spełnieniu:

  • wymogów rekrutacji
  • dokonaniu wpłaty za I semestr studiów lub za całość studiów i złożeniu potwierdzenia zapłaty

Zasady odpłatności za studia podyplomowe

Dane do przelewu:

SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Numer konta bankowego:
71 1240 6003 1111 0000 4943 8060

tytułem: 507-10-120300-Q00159-99 Imię i Nazwisko uczestnika

Całkowity koszt uczestnictwa dla jednego słuchacza studiów podyplomowych wynosi 3600 zł. Istnieje możliwość płatności czesnego w ratach:

  • I rata 1800 zł do 15.09.2018 r.
  • II rata 1800 zł do 15.12.2018 r.

Dokumenty do pobrania